Részletes keresés

A weboldalt (a továbbiakban: honlapot) a Lovas Csaba Egyéni Vállakozó. (Címe: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1 adószáma: 56253971-1-41 nyilvántartási száma: 54889547 – a továbbiakban: Cégsziget) üzemelteti.

Ön keresőrendszerünket ingyenesen és anélkül használhatja keresére, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, de van néhány kivétel. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés ugyanis regisztrációhoz kötött (Hirdetésfeladás.) Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása elengedhetetlenül szükséges, más adatok (pl. név) pontos megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Cégsziget mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

A honlap egyes részei ún. “cookie”-kat használnak – kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. Ne feledje, hogy a cookie-k elutasítása esetén egyes funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat)

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Cégsziget statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a honlap mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók, és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.


Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

A szerzői jogok megsértése ellen a Cégsziget minden esetben jogi eszközökkel lép fel.

Szerzői jog megsértésének számít különösen:

 • adatbázis egészének vagy részének eltulajdonítása, beleértve a meta-adatbázisokat is (kódrendszerek, tevékenységi listák, szótárak, stb.)
 • a Cégsziget távközlési névsoraival azonos vagy azokhoz hasonló tartalmú vagy megjelenésű kiadványok előállítása, terjesztése
 • cég- és termék-logók másolása, azokhoz hasonló márka-jelek alkotása, használata
 • szerkesztési elvek másolása
 • a Cégsziget céges nyomtatványainak, levélpapírjainak, számláinak másolása, hasonlóak előállítása, felhasználása.

Az adatbázis és a hirdetések tulajdon- és szerzői joga

A távközlési névsorokban adatbázisában szereplő egyes adatsorok tulajdonosa maga az előfizető. Az adatbázis tulajdonjoga ettől eltérő fogalom.

A megjelenő hirdetések adatbázisának teljes tulajdon- és szerzői joga Lovas Csaba Egyéni Vállakozót illeti. A hirdetések felhasználása üzletszerzés céljára kiemelten tiltott.


Adatkezelési Feltételek

1. Az alapadatok, hirdetések és egyéb közzétett információk tartalma

Az alapadatok, hirdetések és egyéb közreadásra szánt információk (közreadásra szánt információk) tartalmáért az Adatközlő felelős.

A Cégsziget jogosult moderátori eljárás keretében felülvizsgálni az Adatközlő által megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus, stb. információt. Az eljárás keretében a Cégsziget visszautasíthatja a közreadásra szánt adat megjelentetését, amennyiben az jogszabályt vagy etikai normát sért. A Cégsziget abban az esetben is jogosult visszautasítani a megjelentetést, ha annak teljesítése üzleti érdekeit sérti.

Adatként, fényképként vagy bármely más formában közreadásra szánt információ visszautasítására különösen okot adhat, ha jogosulatlan adatkezelés gyanúja áll fenn, vagy ha a közreadásra szánt információ:

 • hamis adatot tartalmaz
 • szerzői jogot vagy üzleti titkot sért
 • magánszemélyt, üzleti szereplőt, nemzetet, országot, közösséget becsmérel, vagy más módon bárki jó hírnevét sérti
 • erőszakra buzdít vagy ember ellen használatos fegyvert reklámoz
 • vallást, etnika hovatartozást, szexuális beállítódást, betegséget, stb. pozitív vagy negatív minősítéssel illet, vagy bármilyen más módon személyiségi jogot sért
 • kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz
 • személyes szexuális szolgáltatást kínál
 • a közönség számára megbotránkoztató lehet
 • egyéb jogszabályba vagy közerkölcsbe ütközik.

Az Adatközlő felelős azért, hogy az általa közreadott információ ne tartalmazzon valótlan adatot, ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Az Adatközlő felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a az általa megadott adatokat és egyéb információkat a Cégsziget moderátora felülvizsgálja vagy sem.

2. Az alapadatok és a hirdetések kezelése (adatkezelés) és felhasználása

A névsorokban közétett adatokat és hirdetéseket kizárólag a szokásos telefonkönyvi tudakozódás céljával szabad felhasználni. Ettől eltérő célú felhasználásra, az adatok bármely célú tömeges kezelésére, kinyerésére kizárólag a Cégsziget írásos engedélye adhat felhatalmazást.

Kiemelten tiltott:

 • az adatoknak a mindennapos telefonkönyvszerű használatot meghaladó mértékű, tömeges kinyerése, akár kézi erővel, akár fényképezéssel, másolással, bármely sokszorosítási technikával, akár számítógépes program használata révén
 • az adatbázis vagy annak részletének felhasználása bármilyen névsorhoz, listához vagy bármilyen más adatgyűjteményhez, függetlenül attól, hogy mi a felhasználás célja
 • az egyes adatok, az adtabázis vagy annak részlete, továbbá a Cégsziget által kiadott névsorok továbbértékesítése.

2.1. Adatkezelési eljárások személyes adatokra vonatkozóan

A Cégsziget a személyes adatokat kizárólag akkor jelenteti meg és/vagy adja tovább harmadik személynek, ha arra az adat tulajdonosától határozott igenlő hozzájárulást kap. A személyes adatok üzletszerzési célra való felhasználásának tiltását a Cégsziget a jogszabálynak megfelelően jelöli a kiadványaiban.

A Cégsziget az adatkezelésre vonatkozó korlátozásokat minden alvállalkozójával szemben szerződésben köti ki. Az adatok harmadik fél általi jogtalan kezelését a Cégsziget folyamatosan frissített, korszerű számítógépes technológiával gátolja.

2.2. Adatkezelési eljárások a Cégsziget weboldalon megjelenni szándékozó szereplők számára

Az Adatközlő (intézmény estében a nevében eljáró személy is) felelős azért, hogy jogosult az általa megadott adat kezelésére és kiadására. Amennyiben az Adatközlő intézmény, a nevében eljáró személy a jelen dokumentumban tartalmának elfogadásával kijelenti, hogy jogosult az adott intézmény nevében adatot szolgáltatni.

Az Adatközlő vállalja, hogy adatainak változását haladéktalanul bejelenti a Cégszigetnek, illetve az általa Online közzétett adatokban és információkban történt változást haladéktalanul érvényesíti.

Az Adatközlő tudomásul veszi, hogy a távközlési névsorok kiadásának és terjesztésének üzleti alapját a hirdetési bevételek biztosítják, ezért hozzájárul, hogy az általa közzétett adatokat üzletszerzési célra felhasználják.

2.3. A Felhasználó online belépést biztosító adatainak védelme

A Cégsziget és az Adatközlő egyaránt kötelezi magát arra, hogy a regisztráció során megküldött vagy más módon átadott illetve megkapott felhasználói nevet és jelszót, sem azok módosítását harmadik félnek nem adja át, és azokhoz való hozzájutását megakadályozza.

2.4. Az adatok törlése

A Cégsziget az adattulajdonos utasítására törli az általa megadott adatokat adatbázisaiból.

A weboldal az Ezit tárhelyén üzemel.